Promocja!

Z serca Ojca – Charles Slagle

27,90 

Z serca Ojca
Charles Slagle

Wgląd w naturę i drogi Boże

Te oso­bi­ste, in­tym­ne prze­sła­nia zo­sta­ły na­pi­sa­ne w for­mie li­stów od na­sze­go nie­biań­skie­go Oj­ca. Są prze­zna­czo­ne do czy­ta­nia na głos, aby po­móc ci w peł­ni do­świad­czyć Je­go re­al­no­ści, aby do­stro­ić cię do Je­go my­śli i uczuć. Po­zwól, by te li­sty uwraż­li­wi­ły two­je­go du­cha na Bo­że ser­ce, tak abyś do­tknię­ty Je­go obe­cno­ścią i za­chę­co­ny Je­go mi­ło­ścią mógł od­na­leźć ra­dość po­cho­dzą­cą z po­zna­nia Oj­ca.

Te li­sty do­ty­ka­ją na­szych serc i po­trzeb, po­nie­waż ko­ry­gu­ją nas i wy­ra­ża­ją peł­ne mi­ło­ści ser­ce Oj­ca.

Chri­sti­ne No­ble, Pi­sar­ka i mów­ca, Rom­ford, An­glia

Na stanie

SKU: 37 Kategoria: Tagi: ,

Opis

Z serca Ojca
Charles Slagle

Wgląd w naturę i drogi Boże

240 stron
format 140×208
oprawa miękka
cena det. 29,90 zł